Chomutov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

ZŠS

V základní škole speciální plní povinnou školní docházku žáci s středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, žáci s autismem a žáci se souběžným postižením více vadami (mentální, tělesné, smyslové postižení).

Naše škola nabízí nadstandardní podmínky pro vzdělávání. Máme velké množství pomůcek, ať už pořízených školou, či vlastnoručně vyrobených. Naše práce v převážné míře na pomůckách stojí, proto je potřeba mít jich dostatek, k opakovanému použití, individuálně využitelných. Používáme také veškeré digitální technologie: interaktivní tabule, tablety a počítače. Máme velké množství kvalitních výukových programů a celou řadu digitálních učebních materiálů si vytváříme sami.

Výuka probíhá ve třídách, které jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, relaxačními vaky a dalším účelným nábytkem. Samozřejmě se ale uskutečňuje i v dalších prostorách školy. Využíváme spojovací chodbu s tělocvičným nářadím a hudebním koutkem, snoezelen, dílnu pro pracovní a výtvarné činnosti, či kuchyňku pro výuku základů vaření. K dispozici je nám také keramická dílna, bazén a mlhoviště na školní zahradě, která poskytuje dostatek prostoru pro různorodé aktivity pohybové, pracovní i relaxační. Část zahrady jsme přetvořili v záhony k pěstování nenáročné zeleniny a bylinek. Na zahradě máme také učebnu pro výuku venku, kutiště, vrbové stavby či zážitkový chodníček.

Naší hlavní zásadou je příznivé sociální klima, postavené na rodinné atmosféře (otevřenost v komunikaci, slušnost, pravdomluvnost, pracovitost, spolupráce a pomoc druhému i sounáležitost se třídou a školou). Snažíme se o to, aby vzdělávání bylo pro naše žáky příjemným prožitkem. Společně je vedeme k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Chceme, aby se učili řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Snažíme se, aby poznávali své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovali je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi v praxi. Výuku ve škole propojujeme s činnostním a zážitkovým učením, které žáky co nejvíce přibližuje běžnému životu v intaktní populaci. Hodně se zaměřujeme na environmentální činnosti a spojujeme vzdělávání ve třídách s pobytem venku, v přírodě. Do výuky jsou zahrnuty projektové dny, výlety a exkurze, ergoterapie, canisterapie.

Stravování probíhá společně v jídelně, kde se žáci mimo jiné učí i slušnému chování, správnému stolování i základům péče o své okolí.

Škola je bezbariérová, k dispozici je výtah a všechny prostory jsou upravené tak, aby vyhovovaly všem žákům s různými postiženími a kombinací vad.