Menu
ZŠ Speciální a MŠ Palachova Chomutov
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

Webové stránky se upravují.

ZŠS

 

.

 

.

V základní škole speciální plní povinnou školní docházku žáci s středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, žáci s autismem a žáci se souběžným postižením více vadami (mentální, tělesné, smyslové postižení).

Naše škola nabízí nadstandardní podmínky pro vzdělávání. Máme velké množství pomůcek, ať už pořízených školou, či vlastnoručně vyrobených. Naše práce v převážné míře na pomůckách stojí, proto je potřeba mít jich dostatek, k opakovanému použití, individuálně využitelných. Používáme také veškeré digitální technologie: interaktivní tabule, tablety a počítače. Máme velké množství kvalitních výukových programů a celou řadu digitálních učebních materiálů si vytváříme sami.

Výuka probíhá ve třídách, které jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, relaxačními vaky a dalším účelným nábytkem. Samozřejmě se ale uskutečňuje i v dalších prostorách školy. Využíváme spojovací chodbu s tělocvičným nářadím a hudebním koutkem, snoezelen, dílnu pro pracovní a výtvarné činnosti, či kuchyňku pro výuku základů vaření. K dispozici je nám také keramická dílna, bazén a mlhoviště na školní zahradě, která poskytuje dostatek prostoru pro různorodé aktivity pohybové, pracovní i relaxační. Část zahrady jsme přetvořili v záhony k pěstování nenáročné zeleniny a bylinek. Na zahradě máme také učebnu pro výuku venku, kutiště, vrbové stavby či zážitkový chodníček.

Naší hlavní zásadou je příznivé sociální klima, postavené na rodinné atmosféře (otevřenost v komunikaci, slušnost, pravdomluvnost, pracovitost, spolupráce a pomoc druhému i sounáležitost se třídou a školou). Snažíme se o to, aby vzdělávání bylo pro naše žáky příjemným prožitkem. Společně je vedeme k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Chceme, aby se učili řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Snažíme se, aby poznávali své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovali je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi v praxi. Výuku ve škole propojujeme s činnostním a zážitkovým učením, které žáky co nejvíce přibližuje běžnému životu v intaktní populaci. Hodně se zaměřujeme na environmentální činnosti a spojujeme vzdělávání ve třídách s pobytem venku, v přírodě. Do výuky jsou zahrnuty projektové dny, výlety a exkurze, ergoterapie, canisterapie.

Stravování probíhá společně v jídelně, kde se žáci mimo jiné učí i slušnému chování, správnému stolování i základům péče o své okolí.

Škola je bezbariérová, k dispozici je výtah a všechny prostory jsou upravené tak, aby vyhovovaly všem žákům s různými postiženími a kombinací vad.

ZŠS

Úřední hodiny

ředitelka školy:
středa 
12:30 - 14:30

zástupkyně ředitelky:
lichý týden - pondělí 
12:30 - 14:30
sudý týden - úterý 
12:30 - 14:30

ekonomka školy:
denně 
7:00 - 10:00

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naše škola je zapojena do projektu Přírodní zahrady. Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a prostřednictvím Nadačního fondu Tesco je naše škola zapojena do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Můžeme se tak těšit na nové vodní prvky do naší zahrady.


Nadační fond TESCO

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Šablony III

Sponzoři a partneři